Algemene voorwaarden & privacybeleid

Aangepast op 28 november 2016

Algemene voorwaarden:

Privacybeleid:

I Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Aanmelder: degene die zichzelf dan wel een ander aanmeldt voor een training bij opleider aanmeldt voor een training bij opleider.
1.2 Cursusgeld: trainingsgeld en/of examenkosten.
1.3 Deelnemer: degene die is aangemeld voor een training bij opleider en/of aan een training bij opleider deelneemt.
1.4 Examen: een door of vanwege opleider of door een derde af te nemen examen volgend op een training.
1.5 Opleider: organisatie die de training verzorgt en/of (onder licentie) het examen organiseert.
1.6 Overeenkomst: een (schriftelijke) overeenkomst tussen opleider en aanmelder waarbij opleider zich verplicht aan aanmelder een of meer training(en) te leveren tegen betaling door aanmelder van de daarvoor geldende vergoeding.
1.7 Training: een samenhangend geheel van georganiseerde didactische activiteiten vervat in trainingsmateriaal en/of scholing. Dit kan ook een cursus, workshop, modulaire opleiding zijn.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die opleider sluit met de aanmelder, doch gelden ook voor de deelnemer aan de training bij opleider.
2.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien opleider daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

Artikel 3: Aanmelding voor deelname aan of bestelling van een training

3.1 De aanmelding voor deelname aan een training of bestelling van een training kan zowel schriftelijk als telefonisch geschieden. Het door opleider in behandeling nemen van een aanmelding/ bestelling geschiedt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud. Opleider kan te allen tijde een aanmelding of bestelling om haar moverende redenen afwijzen.
3.2 Iedere aanmelding/bestelling wordt bevestigd met een door opleider te versturen opdrachtbevestiging. In deze opdrachtbevestiging worden de naam van de training, het aantal deelnemers, de overeengekomen tarieven alsmede de plaats en het tijdstip van de training vermeld. De door opleider verstrekte trainingsgegevens gelden onder voorbehoud.
3.3 De opdrachtbevestiging heeft tot gevolg dat tussen de aanmelder en opleider een overeenkomst ontstaat waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
3.4 Op basis van de opdrachtbevestiging wordt het aan de training verbonden bedrag aan opleider verschuldigd.
3.5 De opleider hanteert een bedenktermijn van tenminste 14 dagen, mits de cursus minimaal 30 dagen voor aanvang van de cursus wordt geboekt. Deze bedenktijd is niet van toepassing voor e-learning producten waarvan de activatiecode is gebruikt.  Indien aanmelding voor een training binnen 14 dagen voor aanvang van training plaatsvindt, is deze bindend.

Artikel 4: Inhoud van een training

4.1 De inhoud van trainingen stemt overeen met de in de opdrachtbevestiging weergegeven hoofdlijnen. Opleider is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de training, met dien verstande dat de in de opdracht-bevestiging weergegeven hoofdlijnen daardoor niet zullen worden verlaten.
4.2 Opleider stelt het voor de training benodigde lesmateriaal ter beschikking van de deelnemer, behoudens voor zover in de opdrachtbevestiging anders is weergegeven.
4.3 Indien tijdens de training blijkt dat de aanmelder/deelnemer behoefte heeft aan uitbreiding van de dienstverlening zal deze uitbreiding en de daaraan verbonden kosten separaat aan de aanmelder worden geoffreerd en/of bevestigd.

Artikel 5: Annulering en opschorting van trainingen

5.1 Opleider is te allen tijde gerechtigd de trainingsdatum te wijzigen of de training te annuleren. Opleider zal de aanmelder daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. Opleider zal voor zover mogelijk een nieuwe training aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is of de aanmelder en/of deelnemer daaraan de voorkeur geeft, zullen de reeds betaalde bedragen door opleider aan de aanmelder worden geretourneerd.
5.2 Annulering van de overeenkomst c.q. intrekking van de aanmelding door aanmelder/deelnemer is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande bepalingen:

  • Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden;
  • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de training is geen cursusgeld verschuldigd;
  • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de training is 50% van het cursusgeld verschuldigd;
  • Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de training is de aanmelder het volledige cursusgeld verschuldigd; De eventueel reeds betaalde bedragen met aftrek van het verschuldigde cursusgeld in verband met annuleren zullen door opleider voor zover mogelijk in mindering worden gebracht op een nieuwe training. Indien zulks niet mogelijk is of de aanmelder en/of deelnemer daaraan de voorkeur geeft, zal dit bedrag door opleider aan de aanmelder worden geretourneerd;
  • Bij annulering van een digitale training is 25% met een minimum van € 75,00 verschuldigd;
  • Bij annulering van een digitale training na verstrekking van de inlogcode aan aanmelder/deelnemer, is 100% van het cursusgeld verschuldigd;
  • Bij annulering van het examen geldt het van toepassing zijnde examenreglement.

5.3 Bij verhindering van deelname van een deelnemer omwelke reden dan ook heeft de aanmelder het recht een plaatsvervanger te sturen, mits deze persoon voldoet aan de voorwaarden voor toelating indienaan de orde.
5.4 Bij wangedrag door deelnemer of indien de deelnemer in overtreding is met de gelden orde- en veiligheids-maatregelen is opleider gerechtigd de deelnemer de toegang tot de les en het gebouw te ontzeggen, en de deelnemer uit de les en het gebouw te verwijderen zonder dat er restitutie van het cursusgeld is verschuldigd.

Artikel 6: Betalingscondities

6.1 Samen met de opdrachtbevestiging stuurt opleider de aanmelder een factuur ter zake van de te volgen training, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.2 Deze factuur dient bij vooruitbetaling te worden voldaan voor de aanvang of levering van de training en op de op de factuur aangegeven bankrekening van opleider te zijn bijgeschreven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.3 Indien niet tijdig is betaald, is opleider gerechtigd haar verplichting tot nakoming op te schorten, de aanmelder/ deelnemer niet tot de training toe te laten, de ontbinding van de overeenkomst in te roepen en vergoeding van alle door opleider gemaakte kosten en gederfde winst te vorderen.
6.4 Onverminderd het bepaalde hierboven in artikel 6 lid 2 geldt voor de door opleider verzonden facturen een betalingstermijn van maximaal 30 dagen.
6.5 Is aanmelder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte volledig voor rekening van de aanmelder. Indien de aanmelder in gebreke blijft in de tijdige voldoening
van het cursusgeld, dan verbeurt hij in ieder geval een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag e.a. met een minimum van € 75,00.
6.6 Indien opleider hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
6.7 De aanmelder is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.
6.8 Indien de deelnemer niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van de lessen die deel uitmaken van de training waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, dan is er geen recht tot restitutie van het cursusgeld of een deel hiervan.

Artikel 7: Intellectuele eigendom en geheimhouding

7.1 Opleider is te allen tijde enig rechthebbende ten aanzien van rechten van intellectueel eigendom op de aan de aanmelder en/of deelnemer ter beschikking gestelde zaken, materialen en (elektronische) informatie, tenzij opleider schriftelijk uitdrukkelijk anders aangeeft.
7.2 De aanmelder en/of deelnemer verkrijgt uitsluitend een niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten behoeve van de in de opdrachtbevestiging aangegeven training(en).
7.3 De aanmelder en/of deelnemer zal de in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden. Onder derden wordt tevens begrepen een ieder die niet is gelijk te stellen met de aanmelder.
7.4 Het is de aanmelder en/of de deelnemer in geen geval toegestaan om enige wijziging aan te brengen in de in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie, de beveiliging daarvan of de daarbij behorende aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom.
7.5 De aanmelder en/of deelnemer is te allen tijde gehouden de (inhoud van de) in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie geheim te houden en deze slechts te gebruiken voor het doel waarvoor ter zake aan hen een gebruiksrecht is verleend.

Artikel 8: Non-concurrentie

8.1 Het is aanmelder en/of afnemer niet toegestaan op basis van de door opleider verzorgde opleiding ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opleider.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Indien opleider, door welke omstandigheden dan ook, een (dag)deel van een training niet kan laten doorgaan, zal opleider in overleg met de aanmelder of deelnemer(s) dit onderdeel op een later tijdstip alsnog laten doorgaan.
9.2 Opleider is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiende uit het annuleren van een training en/of het niet doorgaan van een trainingsdeel of trainingsdag(-deel).
9.3 Opleider is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan bij of aan de aanmelder en/of de deelnemer
door of samenhangende dan wel op grond van de inhoud van het door opleider verstrekte lesmateriaal c.q. de door opleider gegeven lessen, adviezen en/of instructies. Het gebruik door aanmelder/deelnemer van het lesmateriaal, het toepassen van gegeven instructies
en verstrekte adviezen door de aanmelder/deelnemer geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.

Artikel 10: Examen

10.1 Op alle door of vanwege opleider verzorgde of georganiseerde examens is een examenreglement van toepassing dat door opleider aan de deelnemers van de training zal worden verstrekt.
10.2 In het geval examens door derden worden afgenomen zal opleider zich inspannen de deelnemers tijdig omtrent de gehanteerde exameneisen te informeren.
10.3 Deelnemers aan een training en/of examen zijn verplicht zich op verzoek van een docent, een medewerker van opleider, of medewerker van het extern examenbureau, te legitimeren conform de eisen van de Wet op de identificatie-plicht.
10.4 In die gevallen waarin de van kracht zijnde examenreglementen niet voorzien beslist opleider.

Artikel 11: Klachtenprocedure

11.1 Onze medewerkers stellen alles in het werk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u van mening bent dat een medewerker van VCA Nederland u of een derde persoon in relatie tot VCA Nederland niet op een correcte manier heeft gehandeld, kunt u hierover, bij voorkeur via het klachtenformulier, een klacht indienen bij VCA Nederland.
11.2 U kunt uw klacht indienen door online het klachtenformulier in te vullen of u kunt uw klacht schriftelijk indienen. Stuur dan een omschrijving van uw klacht, het betreffende cursus of examen, en uw gegevens naar:

VCA Nederland B.V
t.a.v. Klachtencoordinator
Postbus 137
7300 AC Apeldoorn

11.3 De procedure klachtbehandeling gaat als volgt: U ontvangt na het indienen van uw klacht een ontvangstbevestiging. Uw klacht wordt behandeld door een andere persoon dan degene die betrokken is bij het feit waar uw klacht over gaat. Afhankelijk van de aard van de klacht wordt de betrokkenen van VCA Nederland gehoord. We kunnen telefonisch contact met u opnemen om te bezien of een toelichting van VCA Nederland de klacht naar tevredenheid kan oplossen. U krijgt de gelegenheid om uw klacht verder toe te lichten. De informatie die u aanlevert, behandelt VCA Nederland strikt vertrouwelijk. We handelen uw klacht binnen vier weken af. Deze termijn kan worden verlengd met vier weken; daarover lichten we u in.

11.4 Bent u het niet eens met een inhoudelijke beslissing die VCA Nederland heeft genomen dan kunt u, binnen 30 dagen na dagtekening, beroep aantekenen bij het Kiwa College van Beroep. Het instellen van beroep gebeurt op basis van het Kiwa Reglement voor het College van Beroep. De uitspraak van het College van Beroep is bindend.

Artikel 12: Slotbepalingen

12.1 Op alle overeenkomsten en geschillen voortvloeiende uit en/of samenhangende met deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
12.2 De bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen in de zin van artikel 11 lid 1.

II Privacybeleid

VCANederland is er zich van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van VCANederland. U dient zich ervan bewust te zijn dat VCANederland niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.
VCANederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Gebruik persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van VCANederland of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar Customer Support van VCANederland verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van VCANederland of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bewaartermijn persoonsgegevens

VCANederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld en verwerkt. De bewaartermijn is afhankelijk voor welk doeleinde de gegevens worden verwerkt.

Uw privacy en rechten

U heeft te allen tijde recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn. Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor analyse- en marketingactiviteiten. U kunt dit doen door contact op te nemen met customersupport@vcanederland.nl.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van VCANederland of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

VCANederland maakt gebruik van de volgende cookies:
Cookies Hotjar
Deze dienst brengt in kaart hoe bezoekers (anoniem) de website gebruiken met als doel om het gebruikersgemak van de website voor de bezoekers te verbeteren.
Cookies Google Analytics
Google Analytics geeft inzicht in de statistieken van de website, zoals hoeveel bezoekers hoe vaak onze webpagina’s bezoeken. Deze statistieken worden gebruikt om de structuur, navigatie en de informatie op de website te verbeteren.
Cookies voor remarketing
Met de inzet van remarketing is het mogelijk om bezoekers die eerder interesse hebben getoond in de dienstverlening van VCANederland afgestemde advertenties en aanbiedingen te tonen. Hierbij worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wijziging privacybeleid

Dit privacybeleid kan door VCANederland te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via customersupport@vcanederland.nl.